Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA i korzystania z usług turystycznych
Level Up Sp. z o.o. dla klientów indywidualnych
Zasady ogólne
Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą umów zawieranych z Agencją Level
Up Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem, na świadczenie usług
turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia
01.01.2015r. i stanowią ogólne warunki umowne Organizatora, stosowane w
umowach o świadczenie usług turystycznych w oparciu o art. 384 Kodeksu
Cywilnego i ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Imprezy turystyczne, zwane dalej imprezą oferowane przez Organizatora, to
usługi turystyczne opublikowane na stronie internetowej www.lvlup.pl.
Zasady rezerwacji
Osoba dokonująca rezerwacji (klient) wypełnia formularz rezerwacyjny
otrzymany od pracownika Level Up Sp. z o. o. Każda Umowa wymaga
ostatecznego pisemnego potwierdzenia przez Organizatora. Potwierdzenie
następuje do 2 dni roboczych poprzez przesłanie zamawiającemu drogą
elektroniczną lub faxem Umowy z dopiskiem „potwierdzenie rezerwacji”.
I. Zawarcie umowy
1. Klient – osoba dokonująca rezerwacji, zwana dalej Zamawiającym po
zapoznaniu się z ofertą Organizatora zawiera umowę w imieniu
własnym lub zgłoszonych osób trzecich, których dane są podane w
umowie jako dane Uczestników imprezy. Osoba dokonująca rezerwacji
musi mieć ukończone 18 lat w dniu rezerwacji. Zawarcie umowy na
rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych. zasady udziału w imprezie turystycznej określa
niniejszy załącznik WARUNKI UCZESTNICTWA wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym oraz programem wyjazdu. Wszystkie te
dokumenty razem stanowią umowę o świadczenie usług
turystycznych.
2. Zamawiający zawierając umowę zobowiązany jest podać dane
personalne Uczestników wyjazdu zgodne z dokumentami jakimi będą
posługiwać się w trakcie podróży (paszport, dowód osobisty).
3. Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej
należności za imprezę za wszystkie osoby wymienione w umowie.
4. Zamawiający podpisując dokument Warunki uczestnictwa
Organizatorem potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa,
ofertą Organizatora i akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa, które
stanowią integralną część umowy. Zamawiający jest odpowiedzialny za
informowanie Uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących
umowy i imprezy.
5. Umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego i Organizatora lub w
momencie wpłaty przez Zamawiającego umówionego zadatku, bądź
pełnej należności za imprezę.
II. Warunki płatności.
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać płatności w terminach
wskazanych w umowie/ofercie. Płatności należy dokonać przelewem
bankowym na konto organizatora podane w umowie lub gotówką w
siedzibie Organizatora.
2. Jeżeli umowa wystawiona jest w terminie dłuższym niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy Zamawiający zobowiązany jest wpłacić zadatek
w wysokości co najmniej 30% kosztów ceny ustalonej w umowie/
ofercie. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia pełnej
należności za imprezę w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. Przy płatności przelewem bankowym termin płatności wynosi 2 dni
robocze. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 30 dni przed
wyjazdem, płatność musi nastąpić tego samego dnia wtedy klient
zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty mailem lub faxem
do Organizatora.
4. Niedokonanie wpłat przez Zamawiającego w terminach określonych w
umowie/ofercie traktowane jest przez Organizatora jako rezygnacja z
imprezy i powoduje skreślenie wszystkich osób zawartych w umowie z
listy Uczestników. Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo
obciążyć Zamawiającego lub Uczestnika kosztami rezygnacji zgodnie z
pkt. VI Warunków Uczestnictwa.
5. Dokumentem potwierdzającym należne świadczenia jest voucher,
który Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail po opłaceniu
pełnej należności za imprezę, nie później niż 3 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy. Każdy voucher posiada swój unikalny numer,
którym należy się posługiwać korzystając z zamówionych usług.
6. Za zakupioną imprezę Organizator wystawia fakturę Vat Marża w
terminie do 14 dni od daty zakończenia imprezy.
III. Świadczenia
1. Imprezy turystyczne objęte umową to pakiety świadczeń dla turystów
podróżujących samodzielnie.
2. Imprezy turystyczne nie obejmują usług rezydenta lub pilota.
3. Świadczenia objęte umową są wyszczególnione w voucherze oraz w
ofercie stanowiącej załącznik do Warunków Uczestnictwa i korzystania
z usług turystycznych.
IV. Zmiana programu świadczeń i cen
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń
imprezy, gdy zmiana ta jest powodowana czynnikami
niezależnymi od Organizatora. Zawarte w umowie/ofercie
świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym
samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości.
2. Jeżeli zmiana programu lub świadczeń wpływa na zubożenie
świadczeń umownych lub zmniejszenie liczby tych świadczeń
Organizator zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tej
zmianie na piśmie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo
wnieść sprzeciw lub odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do
zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych. Jeżeli Zamawiający w
terminie 3 dni od daty powiadomienia nie odstąpi na piśmie od
umowy lub nie sprzeciwi się zmianie na piśmie, Organizator
uzna, że Zamawiający wyraził na nią zgodę, przy czym liczy się
data dotarcia pisma do siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo z zachowaniem formy
pisemnej do podwyższenia ceny imprezy ze wskazaniem, że
może ono nastąpić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy. Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów
walut oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy
(wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków
lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i
lotniczych).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany linii lotniczych,
które obsługują znajdujące się w ofercie organizatora trasy
lotów. Zmiana linii lotniczych, może spowodować zmianę
warunków przelotów.
5. Podawane godziny przelotów i transferów są godzinami
przewidywanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych
np. ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, utrudnienia na
drogach, niekorzystne warunki atmosferyczne.
V. Odwołanie imprezy
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 21 dni
przed jej rozpoczęciem, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza
niż 4 osoby
2. Z powodu siły wyższej impreza może być odwołana w każdym
czasie.
3. Odwołanie imprezy zobowiązuje Organizatora do przedstawienia
Zamawiającemu lub Uczestnikowi oferty zastępczej o tym
samym lub wyższym standardzie, chyba że Zamawiający lub
Uczestnik zgodzi się na piśmie na imprezę o niższym standardzie
za zwrotem różnicy w cenie; lub natychmiastowego zwrotu
uiszczonych przez Zamawiającego opłat.
4. W oparciu o postanowienia pkt. V ppkt. 1, 2, 3, Zamawiającemu
lub Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
VI. Rezygnacja z udziału w imprezie
1. Organizator zaleca zawarcie przez Zamawiającego umowy
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
Cena takiego ubezpieczenia to 4% ceny imprezy.
2. Uczestnik imprezy może odstąpić od umowy składając
Organizatorowi pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji
Uczestnika z udziału w imprezie. Rezygnacja następuje z datą
doręczenia do siedziby Organizatora ww. pisma.
3. Organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo obciążyć
Zamawiającego lub Uczestnika faktycznymi kosztami jakie
Organizator poniesie w związku z rezygnacją. Koszty rezygnacji
kalkulowane są indywidualnie dla każdego Uczestnika.
Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić nie
wcześniej niż w dniu rozpoczęcia lub zakończenia imprezy.
Organizator informuje, że średnie koszty potrąceń mogą
kształtować się następująco:
a) dla imprez z dojazdem własnym 100 zł od osoby opłaty
manipulacyjnej, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 40
dni przed datą rozpoczęcia imprezy a dla imprez z
przelotem samolotem nie mniej niż koszt anulacji biletu
lotniczego wynoszący 600 zł.
b) 30% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie
od 39 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
c) 60% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie
od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
d) 75% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie
od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
e) 90% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie
krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
4. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy do 4 dni roboczych
przed terminem wyjazdu, wskazując jednocześnie osobę
spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie w miejsce
rezygnującego Uczestnika oraz na piśmie przeniesie na nią swoje
prawa, a osoba ta przyjmie na piśmie obowiązki wynikające z
umowy. Organizator ma prawo do pobierania opłaty
manipulacyjnej w wysokości 50 zł od osoby jeżeli zamiana osób
nastąpi do 7 dni przed terminem wyjazdu, 150 zł jeżeli zmiana
nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem wyjazdu
(o ile nie wystąpią inne, niezależne od Organizatora przeszkody).
Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają
solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany
oraz za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej.
5. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty
rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę
jest możliwe pod warunkiem, wyrażenia zgody linii lotniczej na
zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z
konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu
lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
6. Za odstąpienie Uczestnika od umowy uważa się również:
• nie zgłoszenie się uczestnika na zbiórkę w dniu wyjazdu,
• uniemożliwienie uczestnikowi wyjazdu przez służby graniczne lub
celne,
• w przypadku dojazdu własnego – nie zgłoszenie się uczestnika w
hotelu do końca pierwszego dnia wykupionych świadczeń.
7. Dokonane przez Organizatora potrącenie ma charakter odstępnego
określonego art. 396 Kodeksu Cywilnego.
VII. Inne zmiany
1. Zamawiający ma możliwość dokonywania odpłatnie zmian w
rezerwacji jednak nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym
wyjazdem.
2. Opłata za zmianę danych osobowych Uczestnika wyjazdu: imię
nazwisko, data urodzenia, adres:
– koszt zmiany 50 zł/os. jeżeli zmiana nastąpi do 7 dni przed
terminem wyjazdu,
– koszt zmiany 150 zł/os. jeżeli zmiana nastąpi od 6 dni do 4 dni
roboczych przed terminem wyjazdu.
3. W przypadku gdy zmiana Uczestnika ma wpływ na cenę wyjazdu np.
wiek Uczestnika, Organizator wyjazdu jest zobowiązany do korekty
ceny związanej ze zmianą danych Uczestnika. W zależności od rodzaju
zmiany Zamawiający uiszcza Organizatorowi dopłatę różnicy w cenie
wyjazdu wynikającej z przedmiotowej zmiany lub otrzymuje jej zwrot
od Organizatora.
4. Zmiana terminu wyjazdu jest traktowana jako rezygnacja z wcześniej
dokonanej rezerwacji – koszty rezygnacji zgodnie z pkt VI. Rezygnacja
z udziału w imprezie.
5. Opłata za zmianę zakresu świadczeń: tj. rodzaju apartamentu,
skipasu, wyżywienia:
– koszt zmiany 50 zł/os. jeżeli zmiana nastąpi do 7 dni przed
terminem wyjazdu,
– koszt zmiany 150 zł/os. jeżeli zmiana nastąpi od 6 dni do 4 dni
roboczych przed terminem wyjazdu.
– opłata nie obejmuje wysokości kosztów zmiany wynikających ze
zmiany zakresu świadczeń.
6. Wszelkie zmiany dotyczące przelotu tj. zwiększenie limitu bagażu,
pierwszeństwo wejścia na pokład itp. płatne przy odprawie
pasażerskobagażowej (check-in), zgodnie z warunkami przewozu
przewoźnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w każdym
czasie rozkładów lotów o ile zmiany takie narzucane są przez linie
lotnicze.
VIII. Ubezpieczenie
1. Organizator zawarł na rzecz Uczestników imprez ubezpieczenie w firmie
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w
Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51. Ubezpieczenie podróży Kontynenty:
strefa A – EUROPA z rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową o
Amatorskie Uprawianie Sportów (AS). Sumy ubezpieczenia: Koszty
Leczenia do 10.000 EUR w tym Koszty Ratownictwa do 5.000 EUR,
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 2.000 EUR, Bagaż Podróżny do
200 EUR. Jest to podstawowa ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową
opłatą istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej oraz
podwyższenia sumy ubezpieczenia.
IX. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy
polegające na nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy,
jeżeli było to skutkiem działań Zamawiającego lub Uczestnika bądź
osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z
Organizatorem.
2. Organizator nie odpowiada za odstąpienie Uczestnika od umowy
spowodowane zatrzymaniem go przez służby graniczne oraz za brak
ważnych dokumentów upoważniających do przekraczania granicy.
3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) siłą wyższą.
4. Organizator nie odpowiada za skutki przedłużenia pobytu za granicą
wynikające z działania sił wyższych. Jednak organizator zobowiązuje
się do udzielenia Uczestnikowi pomocy w organizacji powrotu i
uzyskania świadczeń hotelowych przedłużającego się pobytu
maksymalnie o 3 doby hotelowe.
5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do
dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.
X. Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany dostosować się do instrukcji
związanych z realizacją imprezy, ustalonych przez Organizatora lub
jego przedstawiciela oraz linie lotnicze. Respektować postanowienia
dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych
(paszport), wiz turystycznych oraz do przestrzegania przepisów
celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej,
krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących
bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik
zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu
pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za
telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.)
2. W przypadku imprez samolotowych Uczestnik imprezy zobowiązany
jest przestrzegać terminów oraz godzin wylotu/wyjazdu podanych w
dokumentach podróży.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin wylotu/wyjazdu,
w tym także zmian w stosunku do godzin podanych w potwierdzeniu
rezerwacji i dokumentach podróży; w takim wypadku Organizator
zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego lub Uczestnika
telefonicznie lub mailowo o zaistniałych zmianach. Zalecane jest
skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem biura podróży na 24
godziny przed planowaną datą wylotu/wyjazdu, w celu potwierdzenia
godziny wylotu/wyjazdu. Na lotnisku obowiązuje samodzielna
odprawa. W Przypadku zbyt późnego stawienia się na lot bez winy
Organizatora, Uczestnik imprezy traci prawo do lotu. Organizator nie
jest też odpowiedzialny za punktualne odprawienie Uczestnika
imprezy na lotnisku, z którego odbywa się lot. Uczestnik imprezy
ponosi odpowiedzialność za to, czy jego bagaże spełniają warunki
obowiązujące dla podróży samolotem lub autokarem. Zwraca się
uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży nie
mogą odbywać podróży lotniczej. Kapitan samolotu/kierowca
autokaru/pilot imprezy mają prawo odmówić zabrania na pokład
samolotu/autokaru osoby chore, nietrzeźwe, pod wpływem środków
odurzających oraz niestosownie zachowujące się wobec innych
pasażerów.
XI. Reklamacje
1. Jeżeli uczestnik imprezy stwierdzi wadliwe wykonanie umowy lub
uchybienia w trakcie realizacji imprezy, ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o tym wykonawcę usługi, pilota/rezydenta, lokalnego
przedstawiciela Organizatora lub bezpośrednio Organizatora celem
umożliwienia usunięcia wad lub uchybień na miejscu.
2. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy
przez Organizatora, Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji
nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy
(obowiązuje data wpłynięcia pisma do siedziby Organizatora).
3. Reklamacja winna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz
propozycję sposobu naprawienia szkody.
4. Reklamacje lub inne pisma należy przesłać na adres e-mail:
kontakt@lvlup.pl, lub fax +48 22/201 34 74 lub listem poleconym na
adres siedziby Organizatora tj. Level Up Sp. z o.o. Al. Wilanowska
43/33, 02-765 Warszawa.
5. Reklamacje rozpatrzone będą przez Organizatora w ciągu 30 dni od
daty zakończenia imprezy a w przypadku zgłoszenia reklamacji po
zakończeniu imprezy 30 dni od daty jej złożenia (obowiązuje data
wpłynięcia pisma do siedziby Organizatora).
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający deklaruje w imieniu Uczestników, iż stan ich zdrowia
umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie
imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granica z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz
wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej.
2. Zamawiający wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie,
udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu
realizacji podróży przez Organizatora.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach
turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku
nieosiągnięcia porozumienia przed sądem powszechnym właściwym
według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz i wyrusz z nami w podróż szlakiem wina!

Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 3
00-094 Warszawa

© MISJA WINO Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki uczestnictwa w wyjazdach | Polityka prywatności
Design: Luksemburk.com Realizacja: Kreujemy.pl